Arbeitseinsatz 20.10.17

Arbeitseinsatz Freitag den 20.10.2017 ab 15oo Uhr.